Feltarbeidet 2006

Feltarbeidet innen delprosjektet om vegetasjonsendring vil i 2006 vil i hovedsak gå ut på å analysere de prioriterte flatene, med målsetting å rekke minst 50 av disse. Dessuten vil vi starte arbeidet med å samle jordprøver fra utvalgte flater.

Resultatene fra laserscanningen vil også bli benyttet i forbindelse med vegetasjonsstudiene. Data for bakkehøyde er tilrettelagt som en høydemodell i GIS, og informasjon fra denne er benyttet til å beregne helning og eksposisjonsretning for hver enkelt analyseflate. Bildet til høyre er en hillshade-presentasjon over undersøkelsesområdet, basert på data fra scanningen Vi vil også starte arbeidet med å analysere de historiske dataene med henblikk på publikasjon. Det er også skissert en populasjonsbiologisk hovedoppgave (i samarbeid med professor Inger Nordal, UiO) med artene skoggråurt og setergråurt som tema.


Naturstier

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Les mer »


Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Les mer »


Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

Les mer »