Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Flatene er merket av på stikartet for Hirkjølen og er beskrevet i teksten, i tabeller og kroneprojeksjoner. Knut Solbraa, Norsk institutt for skogforskning / Norges Landbrukshøgskole er forfatter. Et viktig element innen dagens bærekraftige skogbruk er vern av biotoper med et stort biologisk mangfold eller med sjeldne arter. For å kunne vurdere varigheten av slike biotoper, er det nødvendig å ha referanseflater under forskjellige skoglige forhold. Over sikt gjør disse det mulig å finne ut om forskjellige typer av vernet skog er ekte kontinuitetsskog, om det er mulig å bevare kontinuiteten ved passende tiltak og hvilke typer av gammelskog som er del av et suksesjonsforløp.

I forhold til det registrerte artsmangfoldet er det interessant å beskrive det miljøet de er påvist i, som ledd i en kartlegging av artenes krav til et leveområde. Det bør også være interessant å følge utviklingen innen de forskjellige kartlagte miljøene og hvordan artsmangfoldet reagerer på denne. Dette arbeidet bør gi et godt grunnlag for begge disse formålene sammen med tidligere artsregistreringer. Landbruksdepartementet, Skogavdelingen har gitt betydelige bidrag til prosjektet.


  Referanseflater i gammel skog >>

 


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - dyr og planter

Hirkjølen dyr og planter er en publikasjon på 54 sider som gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen Forsøksområde. Utgitt i 1997.

Les mer »