Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Samtlige bestand ble befart og deres biologiske egenskaper karakterisert. Antall bestand ble redusert i forhold til den tidligere taksten ved en ny inndeling i behandlingsenheter. Omfanget av miljøtiltak ble gjennomgått etter dagens faglige retningslinjer.

Denne forkortede utgaven av flerbruksplanen for Hirkjølen Forsøksområde bygger både på resultater fra forskning på Hirkjølen, på Statskogs takst, på planen til Sandnes og på supplerende befaringer og vurderinger i 1999-2000. Knut Solbraa, Norsk institutt for skogforskning og Norges Landbrukshøgskole er forfatter.


 Hirkjølen, flerbruksplan for skogen  >>

 


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »


Hirkjølen - dyr og planter

Hirkjølen dyr og planter er en publikasjon på 54 sider som gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen Forsøksområde. Utgitt i 1997.

Les mer »