Hirkjølen demonstrasjonsområde

Denne rapporten er en videreføring av Rapport fra NISK nr. 7, 1990. Målsetningen er å publisere kunnskaper om Hirkjølen Forsøksområde, Ringebu og landskapet omkring. Utgitt i 1992.

Dette kan gi et best mulig utbytte av et besøk her oppe. Samtidig bør en stor del av innholdet ha generell interesse ved forskjellig bruk av fjellskog og for å forstå fjellskogens økologi. Rapporten åpner med et kapittel om Hirkjølens kvartærgeologi med beskrivelse av hvor forskjellige avsetninger og formasjoner finnes. Innvandring av viktige grupper innenfor flora og fauna er tidfestet. Dette blir fulgt opp i 1992-93 med blant annet pollenanalyser. En betydelig del av fremstillingen er viet menneskers virksomhet, som kan ha startet for 6000 år siden. Ut fra teknologisk utvikling, konjunkturer og variasjoner i befolkningstetthet skisseres hvordan området kan ha vært brukt i forskjellige epoker fra steinalderen og frem til nyere tid. Også dette blir fulgt opp med nye undersøkelser.


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »