Hirkjølen forsøksområde

Rapporten er skrevet som en generell orientering om Hirkjølen Forsøksområde for personer som vil studere geologi, flora, fauna eller skogbruk innen området. Utgitt i 1990.

Forsøksområdet ligger mellom 740 og 1160 m.o.h. Arealet er vel 14 000 dekar og av dette er ca 11 500 dekar skog. Øst- og vestlia består vesentlig av granskog som gradvis går over i bjørk mot tregrensen og mot dalbunnen. I lavereliggende områder og i sydlia er det furubestand eller blandingsbestand av furu, gran og bjørk.


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »