Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Gjennomsnittlig antall arter i de 151 rutene på 30-tallet var 39.1, mens tilsvarende tall for perioden 2005-2007 var 37.6. På 30-tallet ble det totalt observert 221 karplantearter i de 151 rutene, mens det i 2005-2007 ble observert 217, hvorav 197 var identiske med artsutvalget fra 1930-tallet. Floraen viser altså stor grad av stabilitet. Av artene i rutene ble i gjennomsnitt 21.5 % ikke gjenfunnet, mens antall nye arter tilsvarte 18.5 % av artsantallet på 30-tallet.

Arter som fjellstarr (Carex norvegica), blålyng (Phyllodoce caerulea), dveggråurt (Omalotheca supina) rabbesiv (Juncus trifidus), fjellkvein (Agrostis borealis), og trillingsiv (Juncus triglumis) viser sterkest tilbakegang i flatene under 900 m o.h. Tilbakegangen for fjellplantene kan delvis forklares som et resultat av økt gjengroing hvor klimakomponenten er en medvirkende faktor. For plantearter med større varmekrav viser de fleste en svak økning i forhold til 1930-tallet. Som eksempler på dette kan nevnes hengeaks (Melica nutans), markjordbær (Fragaria viridis), teiebær (Rubus saxatilis) og firblad (Paris quadrifolia). Økningen for disse er forholdsvis jevnt fordelt i områdene under tregrensa.

Studier av jordsmonnet.
Undersøkelsen er basert på det samme utvalget av skogsruter som ble undersøkt med hensyn på jordprofil og kjemisk innhold i 1930-årene. Det ble lagt vekt på å benytte de samme metodene som i den historiske undersøkelsen for å lette sammenligningen med de tidligere dataene. Resultatene viser imidlertid stor variasjon, og det er få tydelige tendenser til endringer. Den tydeligste tendensen er en svak økning i tykkelse på O-sjiktet i podsolprofiler.


Naturstier

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Les mer »


Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

Les mer »


Beliggenhet og overnatting

Hirkjølen Forsøksområde ligger i Ringebu kommune ved Friisveien mellom Atna i Øster dalen og Ringebu i Gudbrandsdalen. Avstanden fra Oslo er 260 km, fra Ringebu 40 km og fra Atna 18 km.

Les mer »