Publikasjoner

Publikasjonene fra Hirkjølen er tallrike og danner basis for utviklingen av skogbruket i Norge slik vi kjenner det fra midten av 1900-tallet og fram mot idag. Rapportene fra Professor Elias Mork og hans medarbeidere er helt sentrale i denne sammenheng, men mange er også bidragene som har kommet i senere tid.

Dette nettstedet tar mål av seg å samle og presentere helheten av det som finnes av publikasjoner knyttet til Hirkjølen - og i den grad det er mulig tilrettelegge for bestilling av disse.

Under finner du en foreløpig liste over publikasjoner, til høyre er en oversikt over publikasjoner som er mulig å laste ned i sin helhet i pdf-format eller bestille trykksak fra utgiver.


Andreassen, K. 1994. Development and yield in selection forest. Meddelelser fra Skogforsk 47(5):1-37.

Braanaas, T. 1995. Vegetasjonsanalyser i Hirkjølen forsøksområde - typebeskrivelser. Rapport fra Skogforsk 18/95:1-27.

Dahl, E. & E. Mork. 1959. Om sambandet mellom temperatur, ånding og vekst hos gran. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 16:81-91.

Dahle, Ø. & R. Flatland. 1992. Bledningshogst i fjellskog. Aktuelt fra Skogforsk 17/92:1-29.

Eikenes, B., B. Kucera, F. Fjærtoft, O. N. Stor heim & G. Vestøl. 1995. Virkeskvalitet i fleraldret skog. Rapport fra Skogforsk 24/95:1-30.

Framstad, E., E. Bendiksen, K. I. Flatberg, A. Frisvold, H. Hollien, K. Høiland, T. Prestø & D. Svalastog. 1995. Planter i boreal skog - effekter av lokale økologiske faktorer, skogsdrift og omgivelsene på artsmangfoldet. Aktuelt fra Skogforsk 16/95:1-32.

Høeg, H. J. 1994. Pollenanalyttiske undersøkelser i Hirkjølen-området. Aktuelt fra Skogforsk 5/94:1-21.

Mork, E. 1941. Om sambandet mellom temperatur og vekst. Undersøkelser av de daglige variasjoner i granas høydevekst. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 8:1-77.

Mork, E. 1957. Om frøkvalitet og frø produksjon hos furu i Hirkjølen. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 14:349-375.

Mork, E. 1960. Om sambandet mellom temperatur, toppskuddtilvekst og årringers vekst og forvedning hos gran. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 16:225-258.

Mork, E. 1968. Økologiske undersøkelser i fjellskogen i Hirkjølen forsøksområde. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 25:463-614 + vedl.

Mork, E. & H. H. H. Heiberg. 1937. Om ve ge ta sjo nen i Hirkjølen forsøksområde. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 5:617-684 + vedl.

Norsk institutt for skogforskning. 1993. Hirkjølen flersidig bruk av fjellskog. NISK, Ås. 28 s.

Semb, G. 1937. Jordbunnsforholdene i Hirkjølen forsøksområde. Meddelelser fra Det norske skogforsøksvesen 5:537-616.

Solbraa, K. 1990. Hirkjølen forsøksområde. Rapport fra Skogforsk 7/90:1-27.

Solbraa, K. & S. Grønvold. 1992. Hirkjølen demonstrasjonsområde. Rapport fra Skogforsk 5/92:1-44.

Solbraa, K. (red.) 1997. Hirkjølen - dyr og planter. Skogbrukets Kursinstitutt, Biri. 54 s.

Solbraa, K. 1998. Hirkjølen - referansefl ater i gammel skog. Skogbrukets Kursinstitutt, Biri. 16 s.

Solbraa, K. & S. Grønvold. 1998. Hirkjølen - Naturopplevelser og kunnskap. Skogbrukets Kursinstitutt, Biri. 6 s.

Solbraa, K. 2000. Hirkjølen - foryngelse av bartrær. Skogbrukets kursinstitutt, Biri. 14 s.

Statens skoger m.fl . 1992. Hirkjølen - en presentasjon. Statens skoger m. fl ., Oslo. 37 s.


Hirkjølen, flerbruksplan for skogen

Med støtte i Statskogs takst lagde NISK en skogbruksplan i 1992. I 1998/99 hadde Tomas Sandnes, student ved Institutt for skogfag, Norges landbrukshøgskole, som hovedfagsoppgave å ajour-føre og videreutvikle denne planen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen, foryngelse av bartrær

Denne rapporten er et ledd i en serie publikasjoner som legger grunnlaget for en bærekraftig utvikling av Hirkjølen forsøks- og demonstrasjonsområde. Denne gangen presenterer vi de viktigste resultatene av registreringer og forsøk i forbindelse med foryngelse av skogen. Utgitt i 2000.

Les mer »


Hirkjølen - referanseflater i gammel skog

Referranseflater i gammel skog er en publikasjon på 16 sider som gir innsikt i skogens sammensetning innen forskjellige typer av vernet gammelskog i Hirkjølen Forsøksområde. Det er lagt ut 11 referanseflater, hvert på ett dekar.

Les mer »


Hirkjølen - dyr og planter

Hirkjølen dyr og planter er en publikasjon på 54 sider som gir innsikt i artsgruppene pattedyr, fugler, insekter, karplanter, moser, lav og vedboende sopper ved Hirkjølen Forsøksområde. Utgitt i 1997.

Les mer »


Hirkjølen - flersidig bruk av fjellskog

Ved flersidig bruk av fjellskog må det ofte tas litt andre hensyn enn i lavlandet. Skogproduksjonen er gjennomgående lavere, samtidig som alternative bruksmåter kan stor betydning. Utgitt av NISK(nå Nibio) i 1993.

Les mer »


Hirkjølen - Naturstier

På fire sider (A5-format) får du en kortfattet beskrivelse i hva de 6 ulike stiene innholder.

Les mer »


Hirkjølen demonstrasjonsområde

Denne rapporten er en videreføring av Rapport fra NISK nr. 7, 1990. Målsetningen er å publisere kunnskaper om Hirkjølen Forsøksområde, Ringebu og landskapet omkring. Utgitt i 1992.

Les mer »


Hirkjølen forsøksområde

Rapporten er skrevet som en generell orientering om Hirkjølen Forsøksområde for personer som vil studere geologi, flora, fauna eller skogbruk innen området. Utgitt i 1990.

Les mer »