Historisk

Det norske Skogselskap ønsket i 1928 å finne et egnet område for å klargjøre mulighetene for foryngelse i fjellskog. Etter befaringer falt valget på den nord-østre delen av Hirkjølen Statsallmenning som hadde lang skoggense og store lokale variasjoner når de gjaldt klimatiske og geologiske fohold.

I 1930 startet Det norske skogforsøksvesen, ved professor Elias Mork (bildet), omfattende forsøksvirksomhet for å undersøke det økologiske grunnlaget for foryngelse i fjellskogen.

Ut fra nøyaktige studier beskrev Mork fjellskogens økologi slik at det vakte stor interesse både i Norge og i utlandet. Morks arbeider strakk seg fram til 1967. Mange av Morks forsøk er tatt opp igjen etter 1990. Dette gjelder særlig produksjonsstudier i planteavstandsforsøk, i forsøk med forskjellige treslag og med bledningshogst.

I 1990 ble Hirkjølen demonstrasjonsområde etablert for å bringe videre sentrale deler av kunnkapsgrunnlaget fra Hirkjølen til aktuelle målgrupper.


Film-sekvenser fra Hirkjølen

Spilleliste 11 filmklipp
NRK laget på 1960-tallet et innholdsrikt fjernsynsprogram om forskningsaktiviteten på Hirkjølen. Vi har fått tillatelse til å legge ut klipp fra dette programmet her på hirkjolen.no. Sekvensene er på 1-2,5 minutter og delt opp etter tema.

Professor Mork omtaler i disse klippene mange sider ved aktiviteten på Hirkjølen. Sekvensene er interessante ut fra en skogfaglig synsvinkel, men gir også et tydelig tidsbilde på mediebruken noen tiår tilbake. Programleder er Birger Halvorsen.


Hirkjølen demonstrasjonsområde - 10 år

Hirkjølen var basis for intensiv økologisk forskning i fjellskog gjennom perioden 1931-1967. I 1989 ønsket NISK å ta opp igjen virksomhet her oppe. Gjennom kampanjen Miljø i fokus ble området tatt ut som demonstrasjonsområde for flersidig bruk av fjellskog i 1990.

Les mer »


Elias Mork

Elias Mork ruver som en av de store pionerer i norsk skogforskning. For sin innsats mottok han mange æresbevisninger og utmerkelser fra de nordiske land.

Les mer »