Elias Mork

Elias Mork ruver som en av de store pionerer i norsk skogforskning. For sin innsats mottok han mange æresbevisninger og utmerkelser fra de nordiske land.

I mer enn 40 år arbeidet han intenst som skogforsker; tallrike og betydningsfulle er hans avhandlinger og artikler. Elias Mork er spesielt knyttet til Hirkjølen Forsøksområde. I perioden 1931 til 1967 utførte han her et stort forskningsverk for å klarlegge klima og vekstproblemer i fjellskogen. Store skarer av skogbrukere har sett hans forsøk og blitt kjent med metoder og resultater. Morks forsøk og resultater er sentrale temaer på flere av stiene i området.

Elias Mork ble født i Namdalen 13.august 1897. Han har sin eksamen fra Norges Landbrukshøgskole, skogbruksavdelingen i 1923. Året etter begynte han som vitenskapelig assistent i botanikk ved NLH, men var i årene som kom også knyttet til Skogforsøksvesenet som tilfeldig forsøksleder. Fokuset for Mork var i denne perioden rettet mot hjemtraktene i Nord-Trøndelag. Etter omfattende undersøkelser ga han ut avhandlingen "Temperaturen som foryngelsesfaktor i de nord-trønderske granskoger" som resulterte i landbruksviteskapelig doktorgrad i 1934. I 1931 hadde han tatt over som skogforsøksleder ved Skogforsøksvesenet og ledet denne avdelingen i 36 år. I 1946 ble han professor og i perioden 56 til 62 var han forskningssjef. "Naturlig nok" fortsatte Mork det vitenskapelige arbeidet etter at han gikk av med pensjon i 1967 - til da hadde han gitt ut 73 vitenskapelige arbeider.

Elias Mork mottok mange utmerkelser for sitt virke, han ble i 1963 ridder av første klasse av St. Olavs orden og æresdoktor ved Skogshøgskolan i Stockholm tre år senere. Mork døde i november 1974 etter lang tids sykdom - han ble 77 år gammel.


Hirkjølen demonstrasjonsområde - 10 år

Hirkjølen var basis for intensiv økologisk forskning i fjellskog gjennom perioden 1931-1967. I 1989 ønsket NISK å ta opp igjen virksomhet her oppe. Gjennom kampanjen Miljø i fokus ble området tatt ut som demonstrasjonsområde for flersidig bruk av fjellskog i 1990.

Les mer »