Endringer i artssammensetning

Vegetasjonsendringer fra 1930 til 2006 registreres på 150 ruter á 10 x 10 m. I løpet av 2005 og 2006 er 101 av rutene analysert, mens de gjenværende 49 vil bli analysert i 2007.

På fin skala er det en betydelig dynamikk i artssammensetning, dvs. at planter forsvinner noen steder og kommer inn andre steder. I de 101 rutene ble det funnet 207 arter av karplanter på 30-tallet, mens i 2005-2006 er registrert 201 arter. Av disse var 182 også til stede på 30-tallet. I 1930 var det gjennomsnittlig 37.3 arter pr. rute; i 2005-2006 35.8 arter pr. rute. Selv om antallet er stabilt er det likevel en betydelig endring i artsinnholdet: Gjennomsnittlig ble det funnet 7.2 nye arter pr. rute, mens 8.7 av de som var der i 1930 ble ikke gjenfunnet. Lyselskende arter tilbake, varmekrevende arter i økning En del lyselskende arter og arter som i hovedsak er knyttet til fjellvegetasjonen over tregrensa viser tilbakegang. I tillegg viser en del arter som har forholdsvis høye krav til sommervarme en økning i frekvens. Fortetning av skogen, slik at mindre lys når skogbunnen synes å være en viktig forklaring til vegetasjonsendringene. En fortetning av skogen kan skyldes både endring i beiteintensitet, men det kan også være en effekt av varmere somre. Det faktum at også en del relativt varmekjære arter har blitt vanligere indikerer at klimaet spiller inn her.


Naturstier

Det er seks naturstier av ulik lengde og med god variasjon innen temaer. Stiene er godt merket og utgjør tilsammen 35 km. Deler av forskjellige stier er koblet sammen med tverrforbindelser slik at turen kan få en lengde og et innhold som passer deg.

Les mer »


Vegetasjonsendring - resultater i hovedtrekk

I løpet av prosjektperioden ble 151 utvalgte flater reanalysert. Flatene ble valgt ut på en slik måte at vi fikk et representativt utvalg for høydegradienten. For å fange opp størst mulig artsvariasjon ble flater med høye artsantall prioritert.

Les mer »


Stor forskningsaktivitet

Prosjektet "Klimaendringer og fjellskog" har nå en aktiv periode med feltarbeid i forsøksområdet på Hirkjølen. Hvilke endringer i vegetasjon og skoggrenser har skjedd siden registreringene begynte i 1930 er blant emnene det søkes svar på.

Les mer »